Regulamin

EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://zdrowoisportowo.com.pl

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
b) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
c) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
d) Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi
Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu

Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego
z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie
Internetowym;
h) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu
Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na
wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych
Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość
Zamówienia.
i) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
j) Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę
Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym
bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową;
k) Regulamin – niniejszy dokument;
l) Sprzedawca – Michała Andrys, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
MANDER Michał Andrys z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Koralowej 5, NIP
8522527288, REGON 320560790, e-mail: biuro@zdrowoisportowo.com.pl, Tel: 606220039
m) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
n) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
o) Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy
interakcji za pomocą danych.
p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta;
q) Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.

r) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail;
s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
https://zdrowoisportowo.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://zdrowoisportowo.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego pełna akceptacja.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań
technicznych.
6. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu
Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych
danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający
funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z
przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
Elektroniczne na rzecz Klientów:
a) Konto Użytkownika;
b) Koszyk;
c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;

3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych
kroków przez Klienta:
- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego
Regulaminu,
- kliknięciu pola „Zarejestruj”.
4. Po rejestracji Konta, Klienta może zalogować się do Sklepu internetowego podając
wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku
„Usuń Konto”.
6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza
postanowienia II. Ust.6 Regulaminu.

7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku
„Usuń Konto”.
8. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest
świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania
składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności
Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta
również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
10. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z
Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych
jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie
zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia
usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o
świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak
również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma
wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

IV. Zamówienia/ Umowa sprzedaży

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego
24h/7 dni.
3. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Klientów Sklepu Internetowego, którzy
prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu
Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza
rejestracyjnego. W przypadku braku konta użytkownika Klient musi wypełnić osobny
formularz zamówienia w zakresie danych, niezbędnych do zawarcia umowy
sprzedaży. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko
oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
Klienta. Klient musi dokonać wyboru Produktu, spośród Produktów znajdujących się
na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, wskazać sposób dostawy i formę płatności
spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu. W
Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia
faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
4. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu
funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty(„Składam
zamówienie z obowiązkiem zapłaty”). W stosunku do Klienta, który nie posiada
Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
5. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
Produktu. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem
zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w
drodze kontaktu telefonicznego.
7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
8. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z
dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem
fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy
dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy
prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
10. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę produktu i koszty wysyłki.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach
określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu
świadczenia na rzecz Konsumenta.

V. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają 23 % podatku
od towarów i usług VAT. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie klienta.
2. Należność za Produkt oraz Koszty dostarczenia Produktu mogą być uiszczane jedynie
według poniższych możliwości:
a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia produktu przez Dostawcę,
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie
internetowej Sklepu, w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką
możliwość.
3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy
Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w
Sklepie).
4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: 95 1140 2017 0000 4402 0872 1567
5. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu BlueMedia S.A.
Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez: kartę płatniczą m.in. Visa,
Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, mTransfer – mBank,
Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao-
PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP
PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit
Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska. Eurobank,
Millennium BANK, BOŚ Bank. Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET –
Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, Płatności BLIK.

6. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy
odbiorze osobistym przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu
się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedawcą.
7. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży utrzymują się do chwili
uiszczenia całości należności za Produkt oraz Kosztów dostarczenia Produktu.
8. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy
odbiorze osobistym przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu
się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedawcą.
9. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej
dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych
sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli
w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności
za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na
stronie internetowej danego operatora.
10. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w
celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi
przez operatora płatności elektronicznych.
11. Klient zgadza się, że dokumenty zakupu (faktura VAT / paragon) do zamówienia
zostaną wysłane drogą elektroniczną.

VI. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem
Dostawcy oraz dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej,
zgodnie z wyborem Klienta.
2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
3. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla
całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
4. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy
płatności za pobraniem;

b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru
formy płatności innej niż za pobraniem.
5. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy.
6. Koszty dostarczenia Produkt, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są
podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
7. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Produktu przez Klienta w
siedzibie Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Produktu możliwy będzie przez Klienta
lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w
siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę drogą
mailową lub telefoniczną.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VII. ust. 11 niniejszego Regulaminu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail:
biuro@zdrowoisportowo.com.pl. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź
skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego na stronie
sklepu w zakładce Zwrot Towaru.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
niezawartą.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia Produktu Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
7. Postanowienia z ust.6 dotyczące zwrotu wszystkich dokonanych płatności nie odnoszą
się do dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu
dostarczenia produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta
do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał
sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma–
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
ruchomymi,

13. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się
do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi
zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby
ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,
należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie
wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Tryb reklamacyjny

1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) w brzmieniu
obowiązującym do dnia 1 stycznia 2023 r.
2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku
braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie
stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (rozdział 5A).
3. Reklamacje można złożyć na adres MANDER Michał Andrys, ul. Koralowa 5, 71 –
220 Szczecin, adres e-mail: biuro@zdrowoisportowo.com.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza
reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego lub zgłoszenie
reklamacji osobiście w Sklepie.
5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do
produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i
dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest
potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w
chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
7. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów,
do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w
odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i
kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może
rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne
zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł
o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z
zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało
złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu
umowy.

8. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z
opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może
rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które
przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać
opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi
przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje
się odpowiednio.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o
których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,
został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów
zgodności z umową określonych w ust.7 i 8 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub
wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz
cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
Sprzedawca.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest
zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został
wymieniony.
12. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie
z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
b) sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków
ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu
zgodnego z umową.
14. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
15. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy
na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową
jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że
termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
18. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można
pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
19. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do
umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi
zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby
ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,
należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie
wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w
zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich
dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter
dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to
zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym
możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem
internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma
ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.

X. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta, niebędącego konsumentem,
a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego
przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta
będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.

XI. Klub Calivita
1. Sprzedawca umożliwia Klientom przystąpienie do programu lojalnościowego "klub Calivita", którego właścicielem i administratorem jest California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie - za pośrednictwem sklepu internetowego www.zdrowoisportowo.com.pl
2. Warunkiem przystąpienia do "klubu Calivita" jest podanie w formularzu rejestracyjnym daty urodzenia Klienta, wyrażenie zgody na uczestnictwo w tym programie lojalnościowym oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie.
3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do "klubu Calivita" oznacza akcpetację Regulaminu i Polityki Prywatności Calivita.
4. W przypadku przystąpienia do "klubu Calivita" za pośrednictwem sklepu internetowego www.zdrowoisportowo.com.pl, zgłoszenia członkostwa w "klubie Calivita" dokonuje Sprzedawca w imieniu Klienta. Tym samym, przystąpienie do "klubu Calivita" za pośrednictwem sklepu internetowego www.zdrowoisportowo.com.pl jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do dokonania czynności niezbędnych do zgłoszenia tego uczestnictwa w imieniu Klienta.
 

XII. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek
ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane
nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły
wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem
surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub
blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą
stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie
podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce
„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej
Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a
korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z
Regulaminem.
2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w
Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących
konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca
zwykłego pobytu w UE.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskie.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany
poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o
zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty
elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia
ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14
dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o
braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

16.02.2023

 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY -> Pobierz
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY -> Pobierz
FORMULARZ REKLAMACJI - > Pobierz

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium