Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWOISPORTOWO.COM.PL


I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym
https://zdrowoisportowo.com.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w Sklepie
Internetowym jest Michała Andrys, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
MANDER Michał Andrys z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Koralowej 5, NIP
8522527288, REGON 320560790, e-mail: biuro@zdrowoisportowo.com.pl, Tel: 801011876 /
606220039.

II. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu
Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem
złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zamówienia produktów w sklepie.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email,
nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, a także wyjątkowo datę urodzenia.
4. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w
celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania
ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji
mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z
należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o
charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).
Dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art.
89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres
dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że
wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane
na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).

7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą
działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być
przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w
którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania
Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

III. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim
konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego
żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.
3. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na
bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza
zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem
formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości
Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym
dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla
przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedawcy zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe, w szczególności: producentowi i dostawcy towarów oferowanych w sklepie internetowym www.zdrowoisportowo.com.pl, firmie California Fitness Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie.
2. Przekazujemy dane osobowe naszym sprawdzonym partnerom, jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy z Użytkownikiem (realizacji zamówienia, skorzystania z rabatów i promocji, uczestnictwa w programach lojalnościowych), a także wypełnienia obowiązków podatkowych.

3. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody na uczestnictwo w klubie CaliVita dane osobowe zostaną przekazane dla California Fitness Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszynie będącej właścicielem i administratorem tego klubu. Wyrażenie zgody na przystąpienie do "klubu Calivita" oznacza akcpetację Regulaminu i Polityki Prywatności Calivita.V. TWOJE PRAWA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez swoich danych osobowych, masz
prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.
17 RODO)
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
f) do sprzeciwu -art. 21 RODO)
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

VI. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je
organowi nadzorczemu – (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że
jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po
upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli
naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia
osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

VII. POLITYKA COOKIES

1. Sprzedawca używa plików cookies.
2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu

Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies :
a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki
przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1
lit. f RODO);
b) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać
preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie
oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki
przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
c) marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do
preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane
kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną
zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik
korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o
ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z
informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w
zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge
9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
10. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które
pochodzą z serwerów zewnętrznych.
11. Korzystamy z usług:
a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
b) Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam,
remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności z
cookies. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl